Advokátní kancelář

JUDr. Romana Lužná

Ceník

Cena právních služeb vyplývá ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii 
a vyh­lášky min­is­ter­st­va spravedl­nos­ti ČR č. 177/1996 Sb., advokát­ní tarif.

Orientační cena právních úkonů

může být navýšena podle složitosti případu

 • Jed­norá­zová konzul­tace 1 936 Kč

  posouzení výchozí situ­ace, doporučení dalšího pos­tupu

 • Sepis návrhu k soudu na úpravu poměrů nezletilého dítěte 1 936 Kč
 • Sepis dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilého dítěte 1 936 Kč
 • Sepis návrhu na rozvod manžel­ství 1 936 Kč
 • Sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů bez nemovi­tostí 3 630 Kč
 • Sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů s nemovi­tost­mi 6 050 Kč
 • Sepis návrhu na zvýšení výživného 3 025 Kč
 • Návrh na exeku­ci pro nezapla­cené výživné 3 025 Kč
 • Sepis listin pro tzv. nes­porný rozvod manžel­ství s nezletilý­mi dět­mi 12 100 Kč*
 • Sepis listin pro tzv. nes­porný rozvod manžel­ství bez nezletilých dětí 8 470 Kč*

Všech­ny ceny uve­de­ny včet­ně 21% DPH.
V ostat­ních pří­padech je účtová­na hodi­nová saz­ba, která činí 1.936,- Kč, včet­ně DPH. Cena zahrnu­je vešk­eré admin­is­tra­tivní nák­la­dy, vyj­ma soud­ních a správních poplatků a ces­tovného.

*Cena zahrnu­je jed­nu konzultaci a jed­nu úpravu listin podle připomínek klien­tů.
Další konzul­tace a úpravy listin jsou účtovány hodi­novou sazbou.