Ceník

Cena právních služeb vyplývá ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii 
a vyh­lášky Min­is­ter­st­va spravedl­nos­ti ČR č. 177/1996 Sb., advokát­ní tarif.

Orientační cena právních úkonů

může být navýšena podle složitosti případu

 • Jed­norá­zová konzul­tace 2 000 Kč vč. DPH

  posouzení výchozí situ­ace, doporučení dalšího pos­tupu k samostat­né­mu řešení

 • Sepis návrhu k soudu na úpravu poměrů nezletilého dítěte 2 500 Kč vč. DPH
 • Sepis dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilého dítěte 2 000 Kč vč. DPH
 • Sepis návrhu na rozvod manžel­ství 2 500 Kč vč. DPH
 • Sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů bez nemovi­tostí 3 600 Kč vč. DPH
 • Sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů s nemovi­tost­mi 6 000 Kč vč. DPH
 • Sepis návrhu na zvýšení výživného 3 000 Kč vč. DPH
 • Sepis návrhu na exeku­ci pro nezapla­cené výživné 3 000 Kč vč. DPH
 • Sepis listin pro tzv. nes­porný rozvod manžel­ství s nezletilý­mi dět­mi 12 500 Kč* vč. DPH
 • Sepis listin pro tzv. nes­porný rozvod manžel­ství bez nezletilých dětí 8 500 Kč* vč. DPH
 • *Cena zahrnu­je jed­nu konzultaci a jed­nu úpravu listin podle připomínek klien­tů. Další konzul­tace a úpravy listin jsou účtovány hodi­novou sazbou.

Hodinová sazba

Není-li dohod­nu­ta pevná cena za úkon nebo vyřízení věci, činí odmě­na 1.600 — 3.000 Kč za hod­inu plus DPH. 

Advokát­ka je plátcem DPH. Není-li uve­de­no, že je cena včet­ně DPH, bude k ceně připočteno DPH ve výši 21%.

Cena zahrnu­je vešk­eré hotové výda­je, vyj­ma soud­ních a správních poplatků a ces­tovného.