Zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí

Zákonné předkupní právo spoluvlastníků nemovitostí

3.11. 2017

Zákonné předkupní právo spoluvlastníků bylo součástí našeho právního řádu desítky let. K jeho zrušení, s určitými výjimkami, došlo až se zavedením nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014.
Přijetím tzv. technické novely nového občanského zákoníku (zákon č. 460/2016 Sb.) se však s účinností od 1. ledna 2018 zákonné předkupní právo spoluvlastníků do českého právního řádu vrací. Jeho podoba je téměř stejná jako za původní právní úpravy. Týká se však pouze nemovitostí, u movitých věcí přijatá novela naopak zákonné předkupní právo spoluvlastníků zcela ruší
Od 1. ledna 2018 tak bude podle ust. § 1124 občanského zákoníku platit, že pokud spoluvlastník převádí spoluvlastnický podíl na nemovitosti, mají k němu ostatní spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů. Předkupní právo platí i v případě bezúplatného převodu jako je např. darování. V takovém případě mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. Při porušení předkupního práva se může spoluvlastník, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat na nabyvateli spoluvlastnického podílu, aby mu podíl nabídl ke koupi za stejných podmínek, za jakých jej nabyl od původního spoluvlastníka. Pokud tak nabyvatel neučiní, lze tuto povinnost vynucovat i soudní cestou.
Podle ust. § 1125 se spoluvlastník může předkupního práva podle § 1124 vzdát s účinky pro své právní nástupce. Jde-li o nemovitou věc zapsanou do veřejného seznamu, vzdání se předkupního práva se do něj zapíše.