Hledisko zájmu nezletilých dětí při vypořádání SJM

Hledisko zájmu nezletilých dětí při vypořádání SJM

9.11. 2017

V odůvodněných případech je však možné se od této zásady odklonit a rozhodnout tak, že podíly bývalých manželů jsou odlišné. Hovoříme o tzv. disparitě podílů. Důvodem pro takové rozhodnutí mohou být mimo jiné potřeby nezaopatřených dětí či okolnosti spočívající v péči o děti a domácnost, a to v pozitivním nebo negativním smyslu.

Ustanovení § 742 odst. 1 OZ zní:
(1) Nedohodnou-li se manželé nebo bývalí manželé jinak nebo neuplatní-li se ustanovení § 741, použijí se pro vypořádání tato pravidla:
a) podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné,
b) každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek,
c) každý z manželů má právo žádat, aby mu bylo nahrazeno, co ze svého výhradního majetku vynaložil na společný majetek,
d) přihlédne se k potřebám nezaopatřených dětí,
e) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, zejména jak pečoval o děti a o rodinnou domácnost,
f) přihlédne se k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění.
Soudy přihlížejí k potřebám nezletilých dětí obvykle v rámci rozhodování o tom, které věci mají jednomu z manželů připadnout, mohou však rozhodnout i o odlišném rozdělení finančních částek, které si mají manželé vyplácet nebo rozdělovat.

Pokud jde o potřeby nezaopatřených dětí, došlo ke změně oproti úpravě v občanském zákoníku č. 40/1964 Sb.. Podle ust. § 149 odst. 3 starého občanského zákoníku platilo: Při vypořádání se přihlédne především k potřebám nezletilých dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu, a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Při určení míry přičinění je třeba vzít též zřetel k péči o děti a k obstarávání společné domácnosti. Nyní, podle OZ se přihlíží k potřebám nezaopatřených dětí. Přitom nezaopatřené dítě nemusí být dítětem obou manželů, jejichž společné jmění je soudně vypořádáváno.

Občanskoprávní úprava výslovně nestanoví, zda a jakým způsobem při stanovení výše podílů na vypořádávaném majetku zohlednit potřeby dětí svěřených do výchovy jednomu z manželů. V soudní praxi se tyto potřeby zohledňují spíše při stanovení toho, které konkrétní věci mají být přikázány manželu, který pečuje o děti, než při stanovení výše podílu. Občanskoprávní úprava výslovně nestanoví, zda a jakým způsobem při stanovení výše podílů na vypořádávaném majetku zohlednit potřeby dětí svěřených do výchovy jednomu z manželů. V soudní praxi se tyto potřeby zohledňují spíše při stanovení toho, které konkrétní věci mají být přikázány manželu, který pečuje o děti, než při stanovení výše podílu. Nicméně dochází i k rozhodnutí o rozdílné výši finančního vypořádání majetku, kdy při stanovení výše podílů je třeba přihlédnout i k tomu, že jeden z manželů bude pečovat o více dětí anebo o dítě zdravotně postižené, přičemž zohledněna může být i skutečnost, že výživné poskytované rodičem nemůže stačit k uhrazení potřeb dětí.