• Právo nemovitostí

  • kompletní právní služby při koupi, prodeji, darování nebo směně nemovitostí, včetně ověření podpisů a zápisu převodu nemovitostí do katastru nemovitostí. Právní služby zahrnují jak sepsání smluv, tak kontrolu smluv předložených druhou stranou
  • zřizování věcných břemen, zástavních práv, předkupního práva
  • zastupování ve sporech týkajících se nemovitostí
  • zápisy nemovitostí do katastru nemovitostí, včetně zápisu rozestavěných jednotek
  • převody bytů do osobního vlastnictví, včetně zpracování prohlášení vlastníka nemovitosti a založení společenství vlastníků jednotek
  • zpracování nájemních a podnájemních smluv a smluv upravujících společné užívání nemovitostí
  • řešení vztahů podílových spoluvlastníků nemovitostí, včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • realizace úschov finančních prostředků v souvislosti s převodem nemovitostí. Úhrada prostřednictvím advokátní úschovy zajišťuje zájmy prodávajících i kupujících, prostřednictvím úschovy je možné vyřešit i zaplacení daně z převodu nemovitosti
 • Obchodní právo a právo obchodních korporací, družstev a společenství vlastníků jednotek

  • kompletní právní služby při zahájení podnikání fyzických i právnických osob
  • zpracování smluv a žalob, zastupování v soudních sporech, vymáhání pohledávek
  • kompletní právní poradenství v obchodně-právních vztazích
  • vymáhání pohledávek
 • Občanské právo a rodinné právo

  • zpracování, připomínkování a kontrola občansko-právních smluv (smlouvy kupní, darovací, o dílo atd.)
  • zpracování žalob a zastupování v soudních sporech
  • zastupování v dědickém řízení
  • řešení nájemních vztahů, práv a povinností nájemců a pronajímatelů
  • kompletní právní služby v rozvodovém řízení, včetně úpravy vztahů k nezletilým dětem a vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů
  • úprava vyživovací povinnosti, včetně vymáhání dlužného výživného. Ve spolupráci s AZ rodina nabízíme vymáhání výživného bezplatně, náklady hradí dlužník
 • Vymáhání pohledávek

  • kompletní právní služby při správě a vymáhání pohledávek
  • zastupování v soudním řízení o přiznání pohledávky, v exekučním řízení, přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení