• Právo nemovitostí

  • kompletní právní služby při koupi, prodeji, darování nebo směně nemovitostí, včetně ověření podpisů a zápisu převodu nemovitostí do katastru nemovitostí. Právní služby zahrnují jak sepsání smluv, tak kontrolu smluv předložených druhou stranou
  • zřizování věcných břemen, zástavních práv, předkupního práva
  • zastupování ve sporech týkajících se nemovitostí
  • zápisy nemovitostí do katastru nemovitostí, včetně zápisu rozestavěných jednotek
  • převody bytů do osobního vlastnictví, včetně zpracování prohlášení vlastníka nemovitosti a založení společenství vlastníků jednotek
  • zpracování nájemních a podnájemních smluv a smluv upravujících společné užívání nemovitostí
  • řešení vztahů podílových spoluvlastníků nemovitostí, včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • realizace úschov finančních prostředků v souvislosti s převodem nemovitostí. Úhrada prostřednictvím advokátní úschovy zajišťuje zájmy prodávajících i kupujících, prostřednictvím úschovy je možné vyřešit i zaplacení daně z převodu nemovitosti
 • Rodinné právo

  • kompletní právní služby v rozvodovém řízení, včetně úpravy vztahů k nezletilým dětem a vypořádání vzájemných majetkových vztahů manželů
  • úprava vyživovací povinnosti, včetně vymáhání dlužného výživného
  • změna existující vyživovací povinnosti (zvýšení nebo snížení výživného
  • úprava styku rodičů s dětmi v době po rozvodu nebo rozchodu rodičů
  • určení nebo popření otcovství
 • Občanské právo

  • zpracování, připomínkování a kontrola občansko-právních smluv (smlouvy kupní, darovací, o dílo atd.)
  • zpracování žalob a zastupování v soudních sporech
  • zastupování v dědickém řízení
  • řešení nájemních vztahů, práv a povinností nájemců a pronajímatelů