Advokátní kancelář

JUDr. Romana Lužná

Právní služby

Rodinné právo

Právo nemovitostí

Občanské právo

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je sub­jek­tem pověřeným k mimosoud­ní­mu řešení spotřebi­tel­ský sporů v oblasti sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o posky­tování právních služeb je Česká advokát­ní komo­ra – www.cak.cz. Podrob­nější infor­ma­ce k uve­dené­mu můžete nalézt pří­mo na stránkách České advokát­ní komory pod odkazem “Mimosoud­ní řešení spotřebi­tel­ských sporů”.

Podle ustanovení § 20 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, neby­la-li ve smlou­vě o posky­tování právních služeb dohod­nu­ta výpověd­ní doba, která nes­mí být delší než tři měsíce, je klient oprávněn smlou­vu o posky­tování právních služeb vypovědět kdyko­liv, a to i bez udání důvo­du. Nedo­hodne-li se advokát s klien­tem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povi­nen po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlou­va o posky­tování právních služeb zanikla, činit vešk­eré neod­klad­né úkony tak, aby klient neu­tr­pěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advoká­tovi sdělí, že na splnění této povin­nos­ti netrvá.