Právní služby

Rodinné právo

Právo nemovitostí

Občanské právo

Ceník

Cena právních služeb vyplývá ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii 
a vyh­lášky Min­is­ter­st­va spravedl­nos­ti ČR č. 177/1996 Sb., advokát­ní tarif.

Orientační cena právních úkonů

může být navýšena podle složitosti případu

 • Jed­norá­zová konzul­tace 2 000 Kč vč. DPH

  posouzení výchozí situ­ace, doporučení dalšího pos­tupu k samostat­né­mu řešení

 • Sepis návrhu k soudu na úpravu poměrů nezletilého dítěte 2 500 Kč vč. DPH
 • Sepis dohody rodičů o úpravě poměrů nezletilého dítěte 2 000 Kč vč. DPH
 • Sepis návrhu na rozvod manžel­ství 2 500 Kč vč. DPH
 • Sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů bez nemovi­tostí 3 600 Kč vč. DPH
 • Sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů s nemovi­tost­mi 6 000 Kč vč. DPH
 • Sepis návrhu na zvýšení výživného 3 000 Kč vč. DPH
 • Sepis návrhu na exeku­ci pro nezapla­cené výživné 3 000 Kč vč. DPH
 • Sepis listin pro tzv. nes­porný rozvod manžel­ství s nezletilý­mi dět­mi 12 500 Kč* vč. DPH
 • Sepis listin pro tzv. nes­porný rozvod manžel­ství bez nezletilých dětí 8 500 Kč* vč. DPH
 • *Cena zahrnu­je jed­nu konzultaci a jed­nu úpravu listin podle připomínek klien­tů. Další konzul­tace a úpravy listin jsou účtovány hodi­novou sazbou.

Hodinová sazba

Není-li dohod­nu­ta pevná cena za úkon nebo vyřízení věci, činí odmě­na 1.600 — 3.000 Kč za hod­inu plus DPH. 

Advokát­ka je plátcem DPH. Není-li uve­de­no, že je cena včet­ně DPH, bude k ceně připočteno DPH ve výši 21%.

Cena zahrnu­je vešk­eré hotové výda­je, vyj­ma soud­ních a správních poplatků a ces­tovného.

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je sub­jek­tem pověřeným k mimosoud­ní­mu řešení spotřebi­tel­ský sporů v oblasti sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o posky­tování právních služeb je Česká advokát­ní komo­ra – www.cak.cz. Podrob­nější infor­ma­ce k uve­dené­mu můžete nalézt pří­mo na stránkách České advokát­ní komory pod odkazem “Mimosoud­ní řešení spotřebi­tel­ských sporů”.

Podle ustanovení § 20 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, neby­la-li ve smlou­vě o posky­tování právních služeb dohod­nu­ta výpověd­ní doba, která nes­mí být delší než tři měsíce, je klient oprávněn smlou­vu o posky­tování právních služeb vypovědět kdyko­liv, a to i bez udání důvo­du. Nedo­hodne-li se advokát s klien­tem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povi­nen po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlou­va o posky­tování právních služeb zanikla, činit vešk­eré neod­klad­né úkony tak, aby klient neu­tr­pěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advoká­tovi sdělí, že na splnění této povin­nos­ti netrvá.