JUDr. Romana Lužná


advokátka se specializací
na rodinné právo

0 +
let praxe
0 +
vyřešených pří­padů
0 +
pub­liko­vaných článků


Co pro vás mohu udělat?

Rodin­né spory patří mezi nejnáročnější živ­ot­ní situ­ace. Nej­sou totiž jen o právu, přede­vším jsou naplněné emo­ce­mi, pro­tože se týka­jí vaší budouc­nos­ti, živ­ota vašich dětí, financí, bydlení.

Jako advokát­ka se dlouhodobě spe­cial­izu­ji na rodin­né prá­vo a daří se mi ve většině pří­padů docílit pro klien­ty dohody. Pokud i vy chcete pro­jít celým rodin­ným sporem úspěšně, mít u sebe pod­poru odborní­ka a vyh­nout se zbytečným trau­matům, ráda vám s tím pomůžu.

Poskyt­nu vám všech­ny potřeb­né infor­ma­ce, abyste si začali více věřit a našli ve svém živ­otě jis­to­tu, klid a radost. Propo­ju­ji odborné znalosti a prak­tické právní zkušenos­ti s empat­ick­ým přís­tu­pem a pod­porou, kter­ou ve vaší složité živ­ot­ní situaci potře­bu­jete.

V návaznos­ti na rodin­né prá­vo zajišťu­ji také vešk­eré služ­by z oblasti prá­va nemovi­tostí. Jed­ná se zejmé­na o právní pomoc při prode­ji nebo koupi domů, bytů či pozemků.

I když je pří­pad každého klien­ta indi­viduál­ní, vzh­le­dem k mojí dlou­ho­leté spe­cial­izaci jsem se pravděpodob­ně již setkala se situ­ací obdob­nou té, ve které se nyní nacházíte. Pro­to jsem schop­na zvolit nejvhod­nější řešení a poskyt­nout vám potřeb­nou právní pomoc.

Nejčastější typy případů, se kterými vám pomůžu