Advokátní kancelář

JUDr. Romana Lužná

JUDr. Romana Lužná


advokátka se specializací
na rodinné právo

let praxe
0 +
vyřešených pří­padů
0 +
pub­liko­vaných článků
0 +


Proč využít mých právních služeb?

Posky­tu­ji funkční řešení v náročných rodin­ně-právních situ­acích.

Oboru rodin­ného prá­va se věnu­ji dlouhodobě. S klien­ty řeším vešk­eré rodin­ně-právní záleži­tosti. Od těch pří­jem­ných, jako koupě společného bydlení nebo uza­vření před­manžel­ské smlou­vy, až po ty nejtěžší, jako jsou vysoce kon­flik­t­ní rozvody a jiné  rodin­né spory, zna­me­na­jící náročná soud­ní řízení.

Vždy se snažím dosáh­nout řešení for­mou dohody. Bohužel, pokud sto­jí na druhé straně oso­ba manip­u­la­tivní nebo jinak tox­i­cká, dom­lu­va možná není a je tře­ba zvolit jiná řešení.

Vím, jak se cítíte a čemu čelíte, když máte v rod­ině kon­flikt vyžadu­jící právní řešení. Rozumím vám a pomůžu vám. Rodin­né spory patří mezi nejnáročnější, neboť nej­sou jen o právu.

I když je pří­pad každého klien­ta indi­viduál­ní, vzh­le­dem k mojí dlou­ho­leté spe­cial­izaci jsem se určitě již setkala se situ­ací obdob­nou té, ve které se nyní nacházíte. Pro­to jsem schop­na zvolit nejvhod­nější řešení a poskyt­nout vám potřeb­nou právní pomoc.

Pokud i vy chcete pro­jít rodin­ným sporem úspěšně a vyh­nout se zbytečným trau­matům, poskyt­nu vám pod­poru, vedení a potřeb­né infor­ma­ce. Pochopíte své možnos­ti, najdete jis­to­tu ve svém konání a budete si více věřit.

Propo­ju­ji odborné znalosti, právní zkušenos­ti a empat­ický příst­up.

Ukážu vám ces­tu k řešení vaše­ho prob­lé­mu. Řešení exis­tu­je 🍀

Nejčastější typy případů, které řeším: