Advokátní kancelář

JUDr. Romana Lužná

Ochrana osobních údajů

V rám­ci čin­nos­ti advokát­ní kanceláře kladu důraz na kval­i­tu právních služeb. Vzh­le­dem k tomu, že posky­tování právních služeb je ve velké míře spo­jeno se zpra­cov­áním osob­ních úda­jů, dbám při nakládání s nimi na přís­né dodržování všech bezpečnos­t­ních opatření v souladu s Nařízením Evrop­ského par­la­men­tu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dub­na 2016 o ochraně fyz­ick­ých osob v sou­vis­losti se zpra­cov­áním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů a o zrušení směr­nice 95/46/ES (obec­né nařízení o ochraně osob­ních úda­jů, dále jen „Nařízení“). Abyste se nemuseli obá­vat jakéhoko­liv zneužití Vámi posky­to­vaných osob­ních úda­jů, níže se můžete seznámit s účelem a způ­sobem nakládání s osob­ní­mi úda­ji.

Zde Vám pro­to před­kládám infor­ma­ci o zpra­cov­ání osob­ních úda­jů advokát­ní kanceláří: GDPR. Bližší infor­ma­ce o čin­nos­ti zpra­cov­ání osob­ních úda­jů, o účelech, sub­jek­tech a kat­e­goriích zpra­cov­á­vaných úda­jů, jakož­to o délce jejich uchovávání, jsou k nahléd­nutí v GDPR doku­mentaci advokát­ní kanceláře jako správce. V pří­padě jakýchkoli dotazů ohled­ně toho, jak používám osob­ní úda­je, jak uplat­nit svá prá­va nebo ohled­ně prohlášení o ochraně osob­ních úda­jů, se prosím obraťte na:

JUDr. Romana Lužná, advokát­ka
Žilko­va 65, 621 00 Brno
e‑mail: romana.luzna@advokatka.net
tel.: 608509104

Dne 25. 5. 2018
Za správce JUDr. Romana Lužná