Advokátní kancelář

JUDr. Romana Lužná

Blog

Podporují advokáti rozvody?

slýchám názor, že advokáti tlačí klien­ty do rozvodů jen pro­to, aby mohli klien­tům účto­vat velké částky. A nejlépe ještě že zak­lá­da­jí kon­flik­ty, aby toho bylo k řešení co nejvíc. Vyve­du vás z omy­lu. Zkušení advokáti se snaží své klien­ty (i sebe) kon­flik­tů a náročných soud­ních sporů ušetřit. Zkušení advokáti se snaží o doho­du s pro­tis­tra­nou, a pokud se to podaří, uleví se nejen klien­tům, ale i advokátům. A dvo­jná­sob­ně to platí o rodin­ném právu.

Celý článek ≽
pravda o rozvodu,

Pravda o rozvodu aneb o čem se nemluví

Spous­ta lidí věří tomu, že rozvést se je jednoduché, když si přečetli nějaké infor­ma­ce na inter­ne­tu. Bohužel zaned­louho zjistí, že znali jen část pravdy. Samozře­jmě všich­ni víme, že manžel­ství končí rozvo­dem. Čas­to ale zapomínáme, že způ­sob, jakým rozvod proběhne, nás ovlivní na celé roky a tedy záleží tedy na tom, JAK se rozvedete.

Celý článek ≽

Rozvod a co dál?

Možná měsíce či dokonce roky uvažu­jete o rozvo­du. Teď jste se konečně rozhodli a cítíte se na rozvod připraveni. A nebo možná ani ne tak připraveni, ale už to s part­nerem nevy­držíte ani o den déle. V každém pří­padě jste se rozhodli udělat první krok. Otázk­ou je – víte, co bude dál?

Celý článek ≽

Je rozvod náročný?

O tom, že je rozvod jed­na z nejvíce zátěžových záleži­tostí, se obec­ně ví. Sta­tis­tiky uvádějí, že z hlediska psy­chické zátěže se rozvod řadí na druhé mís­to, hned za úmrtí blízkého člově­ka. Znáte míru svého stre­su?

Celý článek ≽

Jak se na rozvod připravit

Rozvod je jed­nou z nejnáročnějších živ­ot­ních situ­ací. Sep­sání návrhu na rozvod přit­om není samo o sobě až tak složité a i samot­né rozvodové řízení před sou­dem bývá zpravid­la admin­is­tra­tivní záleži­tostí. To, co je složité, je psy­chické zvlád­nutí rozvo­du.

Celý článek ≽

Jak dlouho trvá rozvod?

Když se mě něk­do zep­tá, jak dlouho trvá rozvod, je to ste­jné, jako před­poví­dat počasí. Dél­ka rozvo­du závisí na toli­ka různých okol­nos­tech, že je prak­ticky nemožné, odpovědět správně. Při hledání odpově­di je však potře­ba si vyjas­nit, co se vlast­ně do doby rozvo­du počítá.

Celý článek ≽

Infor­ma­ce na těch­to stránkách nej­sou právním poraden­stvím.
Návštěvou těch­to webových stránek nevzniká právní vztah mezi advokátem a klien­tem.
O své situaci se vždy poraďte se zkušeným advokátem.