Advokátní kancelář

JUDr. Romana Lužná

Ochrana osobních údajů

Infor­ma­ce o zpra­cov­ání osob­ních úda­jů

dle nařízení Evrop­ského par­la­men­tu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dub­na 2016 o ochraně fyz­ick­ých osob v sou­vis­losti se zpra­cov­áním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů a o zrušení směr­nice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Správce osob­ních úda­jů

JUDr. Romana Lužná, advokát­ka, , ev. č. ČAK 10220, síd­lo Žilko­va 1060/65, 621 00 Brno, IČ: 71331638, e‑mail: romana.luzna@advokatka.net

Účel zpra­cov­ání a právní zák­lad pro zpra­cov­ání osob­ních úda­jů

Plnění na zák­ladě smlou­vy o posky­tování právních služeb. Poskyt­nutí osob­ních úda­jů je nezbyt­né pro splnění smlou­vy, uza­vřené mezi klien­tem a Správcem a pro splnění právních povin­nos­tí, které se na Správce vztahu­jí.

Kat­e­gorie osob­ních úda­jů, které jsou před­mětem zpra­cov­ání

Adres­ní a iden­ti­fikační úda­je sloužící k jed­noz­načné a neza­měnitel­né iden­ti­fikaci sub­jek­tu úda­jů (např. jméno, příj­mení, tit­ul, datum narození, příp. rod­né čís­lo, adresa trvalého poby­tu, IČ, DIČ) a úda­je umožňu­jící kon­takt se sub­jek­tem úda­jů (kon­tak­t­ní úda­je – např. kon­tak­t­ní adresa, čís­lo tele­fonu, e‑mailová adresa a jiné obdob­né infor­ma­ce), popis­né úda­je (např. bankovní spo­jení), další úda­je nezbyt­né pro plnění smlou­vy či jiného právního vztahu.

Pří­jem­ci osob­ních úda­jů

 • pří­jem­ci podle potřeb a pokynů klien­ta
 • stát­ní a jiné orgány v rám­ci plnění zákon­ných povin­nos­tí stanovených přís­lušný­mi právní­mi před­pisy
 • finanční ústavy
 • jiná oso­ba, která je ve smlu­vním vztahu ke Správ­ci
 • další zákon­ní pří­jem­ci

Ke zpřís­tup­nění osob­ních úda­jů dochází vždy pouze v míře nezbyt­né pro naplnění jed­notlivých účelů zpra­cov­ání a rovněž na zák­ladě odpoví­da­jícího právního tit­u­lu pro zpra­cov­ání osob­ních úda­jů.

Účel a zákon­nost zpra­cov­ání osob­ních úda­jů

 • jed­nání o smlu­vním vztahu
 • plnění uza­vřené smlou­vy
 • ochrana oprávněných práv správce, pří­jem­ce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce, posky­tování rych­lých infor­ma­cí týka­jících se dodaného zboží za účelem zachování dobrého jmé­na doda­vatele a ochrany klien­tů
 • archivnictví vedené na zák­ladě zákona
 • výběrová řízení na vol­ná pra­cov­ní mís­ta
 • plnění zákon­ných povin­nos­tí ze strany správce
 • ochrana živ­ot­ně důležitých zájmů sub­jek­tu úda­jů
 • úče­ly obsažené v rám­ci souh­la­su sub­jek­tu úda­jů

Způ­sob zpra­cov­ání a ochrany osob­ních úda­jů

Zpra­cov­ání osob­ních úda­jů provádí Správce. Zpra­cov­ání je prováděno v sídle Správce jed­notlivý­mi pověřený­mi zaměst­nan­ci Správce, pří­pad­ně zpra­co­v­atelem. Ke zpra­cov­ání dochází prostřed­nictvím výpočet­ní tech­niky, popř. i manuál­ním způ­sobem u osob­ních úda­jů v listin­né podobě za dodržení všech bezpečnos­t­ních zásad pro správu a zpra­cov­ání osob­ních úda­jů. Za tím­to účelem používá správce tech­nick­oor­ga­ni­za­ční opatření k zajištění ochrany osob­ních úda­jů, zejmé­na opatření, aby nemoh­lo dojít k neo­právněné­mu nebo nahodilé­mu přís­tupu k osob­ním úda­jům, jejich změně, zničení či ztrátě, neo­právněným přenosům, k jejich neo­právněné­mu zpra­co­v­aní, jakož i k jiné­mu zneužití osob­ních úda­jů. Vešk­eré sub­jek­ty, kterým mohou být osob­ní úda­je zpřís­tup­něny, respek­tu­jí prá­vo sub­jek­tů úda­jů na ochranu soukromí a jsou povin­ny pos­tupo­vat dle plat­ných právních před­pisů, týka­jících se ochrany osob­ních úda­jů.

Doba zpra­cov­ání osob­ních úda­jů

Osob­ní úda­je jsou zpra­cov­ávány a uchovávány po dobu nezbyt­ně nut­nou k zajištění všech práv a povin­nos­tí ply­noucích z přís­lušného smlu­vního vztahu a dále po dobu, po kter­ou je Správce povi­nen osob­ní úda­je uchová­vat podle obec­ně závazných právních před­pisů. V ostat­ních pří­padech vyplývá doba zpra­cov­ání z účelu zpra­cov­ání, které­mu musí být přiměřená, anebo je dána právní­mi před­pisy v oblasti ochrany osob­ních úda­jů. Právní úpra­va vyplývá zejmé­na ze zeké­na č. 85/1996 Sb. zákon o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě. V pří­padě plnění podle smlou­vy o posky­tování právních služeb je doba uchování po dobu trvání smlu­vního vztahu a 5 let ode dne ukončení posky­tování právních služeb (čl. 3 Usne­sení Před­staven­st­va České advokát­ní komory č. 9/1999 Věst­níku), 10 let ode dne ukončení správy v pří­padě správy majetku (§ 56a odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii).

Prá­va sub­jek­tu úda­jů

Prá­vo na příst­up k osob­ním úda­jům – sub­jekt úda­jů má prá­vo získat od Správce infor­ma­ci, zda osob­ní úda­je, které se ho týka­jí, jsou či nej­sou zpra­cov­ávány. Pokud jsou zpra­cov­ávány, má prá­vo tyto osob­ní úda­je získat. Správce poskytne kopii zpra­cov­á­vaných osob­ních úda­jů bez­plat­ně. Za další kopie na žádost sub­jek­tu úda­jů může správce účto­vat přiměřený poplatek nepřevyšu­jící admin­is­tra­tivní nák­la­dy,

Prá­vo na opravu – sub­jekt úda­jů má prá­vo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu oprav­il nepřes­né úda­je, které se ho týka­jí. Má také prá­vo na doplnění neú­plných osob­ních úda­jů. Správce není povi­nen aktivně vyh­ledá­vat nepřes­né osob­ní úda­je. V pří­padě, že zjistí, že zpra­cov­á­vané osob­ní úda­je jsou neú­plné nebo nepřes­né, je povi­nen provést jejich opravu nebo doplnění,

Prá­vo na výmaz – sub­jekt úda­jů má prá­vo na výmaz svých osob­ních úda­jů. Správce je povi­nen bez zbytečného odkladu vymazat osob­ní úda­je tehdy, jsou-li k tomu splněny zákon­né pod­mínky a klient o výmaz požádá.

Prá­vo na přenositel­nost osob­ních úda­jů – sub­jekt úda­jů má prá­vo získat osob­ní úda­je, které správ­ci poskytl, v běžném  a stro­jově čitel­ném for­má­tu.

Prá­vo odvolat souh­las se zpra­cov­áním osob­ních úda­jů se neu­plat­ní, jelikož osob­ní úda­je Správce zpra­cov­ává z důvo­du plnění smlou­vy uza­vřené s klien­tem, nikoli na zák­ladě souh­la­su se zpra­cov­áním.

Každý sub­jekt úda­jů, který zjistí nebo se dom­nívá, že  Správce nebo zpra­co­v­a­tel provádí zpra­cov­ání jeho osob­ních úda­jů, které je v roz­poru s ochra­nou soukromého a osob­ního živ­ota sub­jek­tu úda­jů nebo v roz­poru se zákonem, zejmé­na jsou-li osob­ní úda­je nepřes­né s ohle­dem na účel jejich zpra­cov­ání, může:

 • požá­dat Správce o vysvětlení
 • požadovat, aby Správce odstranil tak­to vzniklý stav, zejmé­na se může jed­nat o blokování, prove­dení opravy, doplnění nebo vymazání osob­ních úda­jů
 • je ‑li žádost sub­jek­tu úda­jů shledá­na oprávně­nou, Správce odstraní neprodleně závad­ný stav
 • nevy­hoví-li Správce žádosti sub­jek­tu úda­jů , má sub­jekt úda­jů prá­vo obrátit se pří­mo na dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu osob­ních úda­jů, se sídlem Pplk. Socho­ra 27, 170 00 Pra­ha 7, IČ: 70837627
 • post­up podle toho­to článku nevy­luču­je, aby se Sub­jekt úda­jů obrátil se svým pod­nětem na dozorový úřad pří­mo.

 

V Brně dne 25. 5. 2018