Advokátní kancelář

JUDr. Romana Lužná

Jak dlouho trvá rozvod?

Když se mě něk­do zep­tá, jak dlouho trvá rozvod, je to ste­jné, jako před­poví­dat počasí. Dél­ka rozvo­du závisí na toli­ka různých okol­nos­tech, že je prak­ticky nemožné, odpovědět správně. Při hledání odpově­di je však potře­ba si vyjas­nit, co se vlast­ně do doby rozvo­du počítá.

Je tře­ba si říct, že pod slovem rozvod si větši­nou před­stavu­jeme nejen řízení, kde se rozho­du­je pouze o tom, že se manžel­ství rozvádí, ale i před­cháze­jící řízení o výchově dětí, což je pod­mín­ka pro samot­ný rozvod manžel­ství, a něk­do zahrnu­je i násle­du­jící řízení o vypořádání společného majetku.

Jeden způ­sob, jak sle­dovat délku rozvo­du, je čas strávený u soudu. V tom­to pří­padě rozvod začíná podáním rozvodových papírů k soudu a končí právní mocí roz­sud­ku o rozvo­du manžel­ství či o vypořádání společného majetku. Ten­to způ­sob měření však čas­to nepřiměřeně zkracu­je délku rozvo­du pro­ti tomu, jaký čas rozvo­dem skutečně strávíte. Napřík­lad manželé, kteří uza­vřou všech­ny dohody pro rozvod tzv. nes­pornou ces­tou a soud­ní řízení je pak čas­to jen for­mali­ta, mohou před samot­ným podáním žádosti k soudu strávit řadu měsíců dom­lou­váním všech důležitých detailů smlou­vy o dětech a o majetku. Čas strávený v rozvodovém řízení u soudu pro ně tedy může být pouze pár týd­nů, samot­né soud­ní řízení tře­ba jen hod­inu, avšak s dlouhý­mi pře­drozvodový­mi příprava­mi. Což tato definice bohužel nezohledňu­je.

Na druhou stranu, když bychom dobu stráve­nou rozvo­dem počí­tali od ozná­mení druhé­mu part­nerovi záměru rozvést se až do právní moci roz­sud­ku, zna­me­na­lo by to v mno­ha pří­padech zkreslení opačným směrem. Čas­to se manželé ještě měsíce či dokonce roky snaží dát manžel­ství do kupy nebo si možnost rozvo­du vůbec nechtějí přiz­nat. Doba takového rozvo­du by byla tedy mno­hem delší, než by odpoví­da­lo skutečnos­ti.

Co se tedy počítá do doby rozvo­du? Co když se jeden z part­nerů odstěhu­je a žije odd­ěleně něko­lik měsíců nebo let, než dojde k podání žádosti o rozvod k soudu? Počítá se i čas strávený usmiřováním? Co když z finančních důvodů poza­s­tavíte rozvodové řízení? Každý má na délku rozvo­du jiný pohled, pro­to je zod­povězení dotazu tak svízel­né.

Aby­chom se však k nějaké odpově­di dobrali, objas­něme si skutečnos­ti, které nám do definice doby rozvo­du vstupu­jí.

Základní otázka — způsob rozvodu

Způ­sob, jakým rozvod probíhá, výz­nam­ně ovlivňu­je délku jeho trvání. V součas­nos­ti jsou v právním řádu zakotve­ny tyto tři způ­so­by rozvo­du: nes­porný rozvod, sporný rozvod a ztížený rozvod.

Nesporný rozvod

Nes­porný rozvod trvá nejkratší dobu, pokud jde o samot­né soud­ní řízení. Před­pok­la­dem je souh­las obou manželů s rozvo­dem, ale i doho­da o dětech a vypořádání společného majetku. I když se může zdát, že se vše­mi těmi­to příprava­mi ten­to typ rozvo­du trvá věčnost, ve skutečnos­ti je to naopak — jde o jeden z nejlepších a nejkratších způ­sobů, jak se dát rozvést.

Sporný rozvod

Sporný rozvod nemusí nut­ně zna­me­nat větší spor. Pokud se však manželé nedo­hod­nou, komu budou děti svěře­ny do péče, jaké bude výživné, jak si rozdělí majetek – stačí jen jed­na z těch­to okol­nos­tí, tak probíhá řízení spornou ces­tou, kdy soud zkoumá, jak má rozhod­nout o poměrech dětí a jaké jsou příčiny rozvratu manžel­ství, a provádí doka­zování. Ve většině pří­padů však k rozvo­du dojde, je jen otázk­ou času, kdy.

Ztížený rozvod

Exis­tu­je i ztížená vari­anta rozvo­du, kdy soud návrhu na rozvod manžel­ství nemusí vyhovět. Jestliže však manželé spolu neži­jí po dobu delší než tři roky, zpravid­la i v tom­to pří­padě, přes nesouh­las jed­no­ho z manželů, soud nakonec návrhu na rozvod vyhoví.

Další tři faktory, ovlivňující délku rozvodu

Kromě způ­sobu rozvo­du ovlivňu­jí délku rozvodového řízení tři další okol­nos­ti — kom­p­liko­vanost, kon­flik­ty a emoce.

Komplikovanost

Je jas­né, že čím více prob­lémů musíte v rám­ci rozvo­du řešit, tím déle bude váš pří­pad trvat. Rozvádějící se pár se společ­nou fir­mou, společný­mi inves­tice­mi a malý­mi dět­mi bude potře­bo­vat více času, než bezdět­ný pár bez společného majetku.

Konflikty

Pří­pad­né kon­flik­ty, které mezi sebou s part­nerem máte, pod­stat­ně ovlivňu­jí délku rozvo­du. Samozře­jmě je jas­né, že to záleží také na tom, jaký má váš part­ner charak­ter a jak dobře se oba vypořádáte s emo­ce­mi spo­jený­mi s celým rozvo­dem.

Emoce

Rozvod je pro­ces, není to jed­norá­zová událost. Tak jako čas zaho­jí rány po smr­ti blízké oso­by, ste­jně tak potře­bu­jete čas k vypořádání se s kon­cem manžel­ství. Prob­lémem čas­to bývá to, že každý z part­nerů se v průběhu rozvo­du nachází v jiné fázi zpra­cov­ání svých emocí. Pro­to je tak obtížné před­ví­dat, jak dlouho bude rozvod trvat.

Jak dlouho tedy rozvod trvá?

Rozvod vždy­cky trvá déle a sto­jí více, než chcete. Můžete to buď při­j­mout, nebo s tím zkusit bojo­vat. Ale bohužel větši­nou nic moc nezměníte. Samozře­jmě, pokud jste s part­nerem zajed­no a oba chcete spolupra­co­v­at, rozvod s velk­ou pravděpodob­nos­tí proběhne hlad­ce a bude vás stát mno­hem méně času i peněz. Taková spolupráce vyžadu­je spous­tu úsilí a morál­ní vyspělosti.

Klíčem k úspěšné­mu rozvo­du je tedy hlavně pochopení celého pro­ce­su a vyjas­nění vlast­ních pri­or­it. Něk­teré věci člověk může ovlivnit, jiné zase ne. Ovlád­něte to, co ovlivnit můžete a oprostěte se od toho, co ovlivnit nemůžete.

Takže jak dlouho bude vás rozvod trvat? Těžko to můžeme dopře­du odhad­nout, ale teď už víme, na čem dél­ka rozvo­du závisí a co ji ovlivňu­je.

Infor­ma­ce na těch­to stránkách nej­sou právním poraden­stvím.
Návštěvou těch­to webových stránek nevzniká právní vztah mezi advokátem a klien­tem.
O své situaci se vždy poraďte se zkušeným advokátem.