Advokátní kancelář

JUDr. Romana Lužná

Podporují advokáti rozvody?

     Občas slýchám názor, že advokáti tlačí klien­ty do rozvodů jen pro­to, aby mohli účto­vat velké částky. Pří­pad­ně také, že advokáti zak­lá­da­jí kon­flik­ty, aby toho bylo k řešení co nejvíc.  Vyve­du vás z omy­lu. Zkušení advokáti se snaží své klien­ty (a tím i sebe) kon­flik­tů a náročných soud­ních sporů ušetřit. Zkušení advokáti se snaží o doho­du s pro­tis­tra­nou. Pro­tože pokud  se to podaří, uleví se nejen klien­tům, ale i advokátům. 

Jak začneme?

Se svý­mi klien­ty na začátku spolupráce vel­mi důk­lad­ně probírám jejich rodin­nou situaci, pravděpodob­ný vývoj a hledáme možnos­ti, jak situaci řešit. Zejmé­na, pokud jsou ve vztahu malé děti. Pod­poru­ji snahu vztah udržet a zlepšit. Spolupracu­ji s psy­chol­o­gy, ter­apeu­ty a mediá­to­ry, se který­mi buď pří­pad konzul­tu­ji, nebo je s klien­ty propo­jím pří­mo.

Existují jiné možnosti?

Lidé zpravid­la uvažu­jí o rozvo­du poté, kdy už delší dobu proží­va­jí v manžel­ství těžkosti a nev­idí jinou možnost, než rozvod. Mno­ho lidí se rozvádí poté, co roky žili v atmos­féře, která pro ně neby­la pří­jem­ná a snad­ná, až se sta­la neúnos­nou. Něk­teří kli­en­ti se mně dokonce svěřili s tím, že už ve svůj svateb­ní den tušili, že manžel­ství neb­ude dobré. Ale neměli sílu a odvahu svat­bu zrušit a tak roky žili v manžel­ství, které je netěši­lo.

Rozvod jako řešení?

Je nut­né si přiz­nat, že vztahy jsou náročné a vyžadu­jí pozornost, trpělivost a odhodlání vztah udržet. Naše očekávání od manžel­ství mohou být, hlavně zpočátku, nereál­ná, příliš ide­al­i­stická, pro­tože manžel­ství s sebou nese nejen emoce, ale i nut­nost péče o děti, finanční otázky, příbuzen­ské vaz­by. Nikdo by neměl být povzbu­zován k tomu, aby manžel­ství opustil při prvním zklamání. Rozvod nemusí být nut­ně jed­iným možným řešením, když se ve vztahu objeví těžkosti. Na druhou stranu, když je manžel­ství dlouhodobě nefunkční a přináší jen prob­lémy na mís­to pod­pory, může být roz­chod skutečně řešením.

Téma rozvodu

Jed­na větší hád­ka nebo dra­mat­ická událost, která není ve vztahu pravi­dlem, obvyk­le manžel­ství neukončí. Pokud však manželé opako­vaně řeší ste­jné prob­lémy a ke zlepšení nedochází, zpravid­la se objeví téma rozvo­du. Věřím, že vztahy mají člově­ka pod­porovat, nikoli jej ničit.

To, zda exis­tu­jí jiné vari­anty řešení, než rozvod, probírám s klien­ty zejmé­na při počáteční konzultaci, kdy si řekneme, jak vám můžu pomo­ci.

Další blogové články

Infor­ma­ce na těch­to stránkách nej­sou právním poraden­stvím.
Návštěvou těch­to webových stránek nevzniká právní vztah mezi advokátem a klien­tem.
O své situaci se vždy poraďte se zkušeným advokátem.