Pravda o rozvodu aneb o čem se nemluví

pravda o rozvodu,

Spous­ta lidí věří, že rozvést se je jednoduché, když si přečetli infor­ma­ce na inter­ne­tu. Bohužel čas­to zjistí poměrně brzo, že znali jen část pravdy. Samozře­jmě všich­ni víme, že manžel­ství končí rozvo­dem. Čas­to ale zapomínáme, že způ­sob, jakým rozvod proběhne, nás i naše děti ovlivní na celé roky. Záleží tedy na tom, JAK se rozvedete.  

Férový rozvod

Před­sta­va většiny lidí o rozvo­du na začátku je jas­ná — věří, že právě oni se dokážou rozvést klid­ně, bez zbytečných hádek a vysokých výda­jů za advoká­ty. Věří, že jejich rozvod bude férový a že dosáh­nou toho, co chtějí. Bohužel čas­to dříve či později zjistí, že druhá strana má dost odliš­nou před­stavu o tom, co je “fér”. Nebo se s nimi part­ner ani rozvést nechce a nebo se odmítá bav­it jinak, než přes právní­ka. Pak se před­sta­va o hlad­kém průběhu rozvo­du začíná poněkud hroutit. Jak tedy v takovém pří­padě správně pos­tupo­vat? Začneme tím, že si řekneme něko­lik zák­lad­ních věcí o rozvo­du. 

Rozvod bude trvat déle, než čekáte

Rozvod je mara­ton, nikoli sprint. I když se vám podaří s pro­tějškem na všem dom­lu­vit, neb­udete mít do dvou týd­nů v ruce pravo­moc­ný roz­sudek, že jste rozve­dení. Pokud máte nezletilé děti, tak to větši­nou neb­ude ani za dva měsíce. A pokud budete mít rozvod kom­p­liko­vaný, nemusí to být ani za dva roky. Rozvod je pro­ces a potře­bu­je čas. Samot­ný soud­ní pro­ces a jeho lhů­ty potře­bu­je určitý čas, i když se dokážete na všem dohod­nout. A zejmé­na je nut­né říct, že pokud nemáte rozvod tzv. nes­porný, kdy jste se dokáza­li dohod­nout na vypořádání vešk­erých společných majetkových záleži­tostí již před vyne­sením roz­sud­ku o rozvo­du, tak samot­ným rozvo­dem vám teprve může začít kolo­toč skutečného odd­ělování bydlení, financí, prodej domu či vypořádávání hypotéky. 

Děti mají dva rodiče

Snad každý výzkum v oblasti rozvodů potvrzu­je fakt, že při roz­padu rodiny dětem nejvíce ubližu­jí hád­ky jejich rodičů. Pokud si při rozvo­du jdete se svým part­nerem po krku nebo o svém part­nerovi mlu­víte jen neg­a­tivně, ubližu­jete přede­vším svým dětem. Ale i když se snažíte kon­flikt před dět­mi skrý­vat a mys­líte si, že je tím chráníte, uvě­domte si, že děti jsou vní­mavé a poz­na­jí to. Pokud tedy mají vaše děti dobrý vztah i s druhým rodičem, musíte se smířit s tím, že s ním budou trávit čas i po rozvo­du. Dávat dětem naje­vo, že vám to vadí, či jim pří­mo dávat na výběr mezi vámi a druhým rodičem, je pro děti vel­mi zniču­jící. Čím dříve si tedy vybudu­jete civ­i­li­zo­vaný vztah ke své­mu bývalé­mu part­nerovi, tím lépe pro všech­ny, přede­vším pro vaše děti

Komunikace při rozvodu

Nejrych­le­jší, nejlevnější a neje­fek­tivnější způ­sob, jak se dobře rozvést, je komu­niko­vat pří­mo s part­nerem. Pokud nedokážete mlu­vit bez výbuchů vzteku, můžete využít advoká­ta nebo mediá­to­ra jako prostřed­ní­ka. I tak však budete muset se svým part­nerem vyjed­ná­vat, což zna­mená, že budete muset při­jít na způ­sob, jak najít společ­nou řeč. Řada právníků svým klien­tům radí, během rozvo­du se svým pro­tějškem nem­lu­vit. Ano, v určitých pří­padech, kdy je váš part­ner vel­mi kon­flik­t­ní osob­nost, má to své opod­stat­nění. V takové situaci ale bohužel lze jen těžko očeká­vat smírný rozvod. V ostat­ních pří­padech však můžete kon­flikt snížit na min­i­mum, jestliže spolu budete mlu­vit. 

A jak vám tato pravda pomůže k lepšímu rozvodu?

Když se vám roz­padá manžel­ství, nechcete o rozvo­du raději ani slyšet. Mís­to toho byste chtěli mít celou záleži­tost co nejrych­le­ji za sebou. Nikdo přece nechce proží­vat něco tak nepří­jem­ného a bolestivého, jako je rozvod. Ale čím více budete rozumět pro­ce­su rozvo­du, tím lep­ší a rozum­nější rozhod­nutí uděláte a tím úspěšněji můžete celým rozvo­dem pro­jít a začít znovu šťast­ně žít.

Další blogové články

Infor­ma­ce na těch­to stránkách nej­sou právním poraden­stvím.
Návštěvou těch­to webových stránek nevzniká právní vztah mezi advokátem a klien­tem.
O své situaci se vždy poraďte se zkušeným advokátem.