Jak se na rozvod připravit

Rozvod je jed­nou z nejnáročnějších živ­ot­ních situ­ací. Sep­sání návrhu na rozvod přit­om není samo o sobě až tak složité a i samot­né rozvodové řízení před sou­dem bývá zpravid­la admin­is­tra­tivní záleži­tostí. To, co je složité, je psy­chické zvlád­nutí rozvo­du.

Rozvod není jed­no soud­ní stání, ale je to pro­ces, který se odehrává přede­vším mimo soud­ní síň a trvá měsíce, někdy i roky. I když je každý rozvod vysoce indi­viduál­ní záleži­tost, průběh bývá podob­ný a je možné se na něj připrav­it. Jaké jsou tedy zák­lad­ní kroky k úspěšné­mu zvlád­nutí rozvo­du?

Získejte potřebné informace

Ještě než se ocit­nete uprostřed rozvodového řízení, je dobré vědět, jak rozvod probíhá. O to sebevě­doměji budete pak moci celým pro­ce­sem pro­jít a o to lépe si budete schop­ni hájit svá prá­va. O rozvodech všeobec­ně panu­je řada falešných před­stav a mýtů — napřík­lad “právník se o všech­no postará” nebo “soud­ce spravedlivě rozdělí váš majetek”. Rozhod­ně vám nedo­poruču­ji se těmi­to “rada­mi” řídit, pro­tože vás pak ve většině pří­padů čeká drsné prozření, neboť je tomu ve skutečnos­ti úplně jinak.

Pokud budete při rozvodovém řízení znát své možnos­ti, neb­udete dělat zbytečné chy­by a ušetříte čas i peníze. A přede­vším si ušetříte dost nepří­jem­nos­tí, zár­mutku a rozčarování. Vědění je moc — a při rozvo­du to platí dvakrát!

Zkroťte své emoce

Udržet své emoce na uzdě se ze začátku může zdát jako nemožný úkol. Nemůžete jíst, ani spát, myšlenky na rozvod vám běha­jí neustále hlavou. Čím dříve však začnete ovlá­dat své emoce, tím psy­chicky lépe z celé situ­ace vyjdete. Nez­na­mená to ale, že byste měli své poc­i­ty ignorovat a tvářit se, že je vše zal­ité sluncem. Zkuste se dostat do rozpoložení, které ve vás neb­ude vyvolá­vat horeč­nou touhu zahra­bat se na celý den do peřin a zůs­tat tam až do druhého dne.

Během rozvo­du budete čelit řadě rozhod­nutí. Sun­dat si snub­ní prsten se může zdát jako prkoti­na, pro vaši duši je to však zásad­ní živ­ot­ní mil­ník. Ať už budou vaše rozhod­nutí jakkoli závažná, měla by být učině­na ve vaší max­imál­ní psy­chické vyrov­nanos­ti. A té byste se měli snažit dosáh­nout navz­do­ry situaci, které právě čelíte.

Shromážděte potřebné doklady

Rozvod je bohužel právní pro­ces, s čímž je spo­jeno před­kládání různých doku­men­tů. Podání žádosti o rozvod je obvyk­le z hlediska byrokra­cie ten nej­jednodušší krok v celém pro­ce­su. Avšak čím kom­p­liko­vanější a spornější váš rozvod je, tím více, jich bude potře­ba. Týká se to zejmé­na listin o majetku. A čím dříve jste schop­ni tyto doku­men­ty dát dohro­mady, tím lépe budete moci hájit svá prá­va.

Není neob­vyk­lé, že jak­mile něk­do zmíní slo­vo “rozvod”, vešk­eré důležité doku­men­ty z domác­nos­ti někam zmizí. Nejde jen o Mur­phy­ho zákony, ale i váš part­ner může mít chuť vám pro­ces rozvo­du trochu znepří­jem­nit nebo získat výho­du a listiny úmyslně scho­vat. Pro­to je potře­ba začít si připravo­vat vešker­ou potřeb­nou doku­mentaci ve chvíli, kdy víte, že se budete rozvádět.

Jak budete fungovat

Čas­to se při rozvo­du tak soustředíte na to, co se stane po rozvo­du, že úplně zapomenete přemýšlet o jeho průběhu. Přit­om rozvod může trvat něko­lik měsíců nebo dokonce i let. Je pro­to potře­ba promyslet prak­tick­ou stránku věci, napřík­lad kde budete v průběhu rozvodového řízení bydlet vy a vaše děti, kdo bude platit vaše živ­ot­ní nák­la­dy atd. Nedo­pusťte ale, aby řešení těch­to malých prak­tick­ých záleži­tostí živ­ota odved­lo vaši pozornost od velkých klíčových rozhod­nutí, která musíte v rám­ci rozvo­du učinit. Jiný­mi slovy, čím dříve si dokážete zor­ga­ni­zo­vat živ­ot během rozvo­du po prak­tické stránce, tím více mís­ta v hlavě si uvol­níte pro složitější prob­lémy.

Ujasněte si priority

Když neznáte své pri­or­i­ty, je obtížné udělat správná rozhod­nutí. Pokud jste nuceni se v takové situaci rozhod­nout, můžete mít ten­den­ci dělat unáh­lená rozhod­nutí, bez ohle­du na to, jaký dopad to bude mít na rozvod jako takový. A uděláte zbyteč­nou chy­bu.

Ujas­nit si pri­or­i­ty může být dost těžké, zvlášť v náročné době rozvodového papírování a kon­flik­tů s part­nerem. To je člověk někdy rád, že zvládne dojít do práce a obstarat děti, natož aby ještě myslel na své dlouhodobé pri­or­i­ty. Pro­to je tak zásad­ní ovlá­dat své emoce, jak už bylo uve­de­no.

Přijímejte pomoc a podporu

Obklopte se lid­mi, který vám budou po celou dobu rozvo­du pomáhat a budou vám na blízku.

První skupinou by měli tvořit pro­fe­sionálové – rozvodový advokát, psy­cholog, finanční porad­ce. Záleží na tom, jak váš rozvod probíhá a co v rám­ci rozvo­du musíte řešit. Klíčové je mít potřeb­né infor­ma­ce, abyste se mohli rozhodovat správně.

Dále bystě měli mít pod­poru od něko­ho blízkého z okruhu rodiny nebo přá­tel. Tito lidé by měli být výhrad­ně na vaší straně, pro­to si dopře­du rozmyslete, s kým budete rozvod probírat.

Záleží jen na vás, kolik bude mít váš „tým“ členů. Důležité však je, abyste rozvo­dem neprocházeli sami.

Ano, rozvod je náročný. Určitě to není žád­ná zába­va, ale porozumění rozvodové­mu pro­ce­su vám dodá potřeb­nou sebedůvěru a sílu jej zvlád­nout bez větších trau­mat.

Infor­ma­ce na těch­to stránkách nej­sou právním poraden­stvím.
Návštěvou těch­to webových stránek nevzniká právní vztah mezi advokátem a klien­tem.
O své situaci se vždy poraďte se zkušeným advokátem.