Advokátní kancelář

JUDr. Romana Lužná

Rozvod… a co dál?

Možná měsíce či dokonce roky uvažu­jete o rozvo­du. Teď jste se konečně rozhodli a cítíte se na rozvod připraveni. A nebo možná ani ne tak připraveni, ale už to s part­nerem nevy­držíte ani o den déle. V každém pří­padě jste se rozhodli udělat první krok — zažá­dat o rozvod. Otázk­ou je – víte, co bude dál?

Rozvod = velká změna

Rozhod­nutí dát se rozvést je bezpochy­by jed­nou z nejtěžších zkoušek, která nás může v živ­otě potkat. Rozvod je psy­chol­o­gy považován za druhou nejtěžší živ­ot­ní situaci, hned po úmrtí blízké oso­by. Pokud k tomu­to rozhod­nutí dospě­jete, uvě­domíte si, že správně zvolit další kroky není o nic snazší. Důvod je jednoduchý — rozvod přináší mno­ho změn a ztrát. Čím více změn pro vás rozvod zna­mená, tím větší zátěž přes­tavu­je.

Jak to zvládnout

Rozvod ovlivní kaž­dou oblast vaše­ho živ­ota. Není to krátkodobá záleži­tost, ale část živ­ot­ní ces­ty. A pro­to možná vůbec nevíte, kde a jak začít. Na začátku bývá palčivá zejmé­na otáz­ka bydlení, pro­tože společné soužití větši­nou zna­mená stálý stres a kon­flik­ty. Kdo z vás by měl ale ode­jít? Jak to zvlád­nou děti? Jak to zvlád­nete finančně? Je lep­ší počkat nebo vše řešit rych­le a radikál­ně? To všech­no a mil­ion dalších věcí se vám možná honí hlavou a dříve nebo později si uvě­domíte, že nevíte, jak dál.

Všech­ny aspek­ty rozvo­du jsou propo­jené. Pro­to změ­na v jed­né oblasti vaše­ho živ­ota nějakým způ­sobem zasahu­je a ovlivňu­je oblast jinou. Je to jako hra s dět­ský­mi kostka­mi. Máte postavenou věž a snažíte se jed­nu kostku posunout. Když nejste dost opa­trní, zboří se to celé. Rozvést se zna­mená absolvo­vat nejen for­mál­ní kroky právního rozvo­du u soudu, ale pro­jít si i indi­viduál­ním vnitřním pro­ce­sem psy­chick­ého rozvo­du.

Dostatek informací o rozvodu

Pokud se rozvádíte poprvé, zře­jmě zjistíte, že nemáte dostatek infor­ma­cí a znalostí, jak pos­tupo­vat. Rozdíl mezi tím, co byste měli k úspěšné­mu zvlád­nutí rozvo­du vědět, a tím, co zatím víte, může být propast­ný. Měli byste si nejdřív hle­dat právní­ka, nové bydlení, promyslet jak to bude dál s dět­mi, nebo řešit rozdělení majetku? Říkáte si, že byste měli něco dělat, ale součas­ně máte poc­it, že tolik věcí najed­nou ani zvlád­nout nejde. Nejste v tom sami. Poc­it, že vám rozvod přeroste přes hlavu, mají snad všich­ni, kteří ho kdy zažili. Je potře­ba se však nenechat ovlád­nout pocitem stra­chu, který vás může dohnat k ukvapeným rozhod­nutím. Chápu, že máte poc­it, že musíte něco udělat, ale zkuste se na chvíli zas­tavit. Pro úspěšné zvlád­nutí rozvo­du je napros­to klíčové mít dostatek správných infor­ma­cí a podle nich učinit správné kroky … a také ve správném pořadí. Jed­ině tak se vám podaří pro­jít rozvo­dem bez větší psy­chické újmy. Rozvod, jako každá ztrá­ta, bolí. Pokud však proběhne bez zbytečných kom­p­likací, nemusíte si z něj ani vy, ani vaše děti nést trau­ma do dalšího živ­ota.

Úspěšné zvládnutí rozvodu

Klíčem k tomu, abyste rozvod zvládli úspěšně, je tře­ba řešit kaž­dou jeho část zvlášť. Možná je to pro vás v tuto chvíli těžko před­stavitel­né, ale mul­ti-task­ing není v tom­to pří­padě nejlepším řešením. Když se budete snažit dělat vše naráz bez rozmys­lu, uděláte zbytečné chy­by, a ve výsled­ku se tím pouze vyčer­páte. Pos­tupo­vat krok za krokem se vám zprvu může zdát jednoduché a zbytečně zdlouhavé. Učinit správné rozhod­nutí ve správný čas však až tak snad­né není.

I když je rozvodová ces­ta každého ryze indi­viduál­ní, jed­ná se o pro­ces, který má kupo­di­vu podob­ný průběh a fáze, který­mi je tře­ba pro­jít. Co se může lišit, je pořadí, ve kterém jed­notlivé kroky učiníte. Pokud však něk­teré fáze vynecháte, abyste si ušetřili starosti, prob­lémy se vám v budouc­nu vrátí a budou možná ještě kom­p­liko­vanější. Ať už rozvod začíná jakýmkoli způ­sobem, je potře­ba jej řešit hned od počátku.

Infor­ma­ce na těch­to stránkách nej­sou právním poraden­stvím.
Návštěvou těch­to webových stránek nevzniká právní vztah mezi advokátem a klien­tem.
O své situaci se vždy poraďte se zkušeným advokátem.