Advokátní kancelář

JUDr. Romana Lužná

Je rozvod náročný?

O tom, že je rozvod jed­na z nejvíce zátěžových záleži­tostí, se obec­ně ví. Sta­tis­tiky uvádějí, že z hlediska psy­chické zátěže se rozvod řadí na druhé mís­to, hned za úmrtí blízkého člově­ka. Znáte míru svého stre­su?

Při hod­no­cení míry psy­chické zátěže sehrává roli i řetězení různých náročnějších situ­ací, které samy o sobě nemuse­jí před­stavo­vat výraz­nou zátěž. A právě u rozvo­du je nut­no říct, že se ve většině pří­padů nejed­ná o krátkodobou záleži­tost, ale dlouhodobý pro­ces, takže je dostatek příleži­tostí stres pořád­ně naku­mulo­vat. Navíc i v době rozvo­du musí člověk v rám­ci běžné kaž­do­den­ní ruti­ny zvlá­dat větší nebo menší zátěžové situ­ace spo­jené s prací, školou, rodi­nou, cho­dem domác­nos­ti a různý­mi jiný­mi situ­ace­mi, a k tomu ještě řešit záleži­tosti rozvo­du.

Škála stresu

Pro zjištění míry psy­chické zátěže vyberte ze sez­na­mu živ­ot­ní události, které jste za posled­ních 12 měsíců zažili a sečtěte jejich hod­no­ty. Když jste napřík­lad něk­ter­ou situaci za posled­ní rok zažili dvakrát, připočtěte ji taky do sez­na­mu dvakrát. Autoři tab­ulky uvádějí, že pokud součet bodů za posled­ní rok živ­ota je 250 a více, jde o tak vysok­ou míru zátěže, že se organ­is­mu ocitá na hrani­ci svých možnos­tí a rez­erv a hrozí kolaps.

ŽIVOTNÍ UDÁLOST

HODNOTA

1

Úmrtí part­nera

100

2

Rozvod

73

3

Roz­chod s part­nerem

65

4

Pobyt ve vězení

63

5

Úmrtí blízkého čle­na rodiny

63

6

Vlast­ní zranění nebo nemoc

53

7

Svat­ba

50

8

Výpověď v prá­ci

47

9

Usmíření se s part­nerem

45

10

Odchod do důchodu

45

11

Zdravot­ní změny čle­na rodiny

44

12

Těhoten­ství

44

13

Sex­uál­ní potíže

39

14

Pří­chod nového čle­na do rodiny

39

15

Změ­na zaměst­nání

39

16

Změ­na finanční situ­ace

38

17

Úmrtí blízkého přítele

37

18

Změ­na v pra­cov­ním zařazení

36

19

Zvýšení poč­tu hádek s part­nerem

35

20

Větší půjč­ka nebo hypoté­ka

31

21

Zabavení zas­taveného majetku

30

22

Změ­na náplně práce a odpověd­nos­ti

29

23

Odchod dítěte z domu

29

24

Potíže s příbuzný­mi ze strany part­nera

29

25

Výz­nam­ný osob­ní úspěch

29

26

Začátek nebo ukončení zaměst­nání part­nera

26

27

Zahá­jení nebo ukončení stu­dia

26

28

Změ­na živ­ot­ních pod­mínek

25

29

Změ­na osob­ních zvyků

24

30

Prob­lémy s nadřízeným

23

31

Změ­na pra­cov­ní doby nebo pod­mínek

20

32

Změ­na bydliště

20

33

Změ­na školy

20

34

Změ­na rekreace

19

35

Změ­na nábožen­ských aktiv­it

19

36

Změ­na společen­ských aktiv­it

18

37

Ne příliš vysoká půjč­ka nebo hypoté­ka

17

38

Změ­na spánkových aktiv­it

16

39

Změ­na poč­tu rodin­ných setkání

15

40

Změ­na stravo­vacích návyků

15

41

Dov­olená

13

42

Vánoce

12

43

Drob­né porušení zákona

11

Jak dlouho tedy rozvod trvá?

Každý rozvod s sebou přináší větší či menší změny a ztrá­ty. Čím více změn rozvod zna­mená, tím větší psy­chick­ou zátěž před­stavu­je. Pro­to bezbolest­ný rozvod neex­is­tu­je. To, jak rych­le se člověk vyrovná s rozvo­dem, závisí do značné míry na tom, za jakých pod­mínek rozvod začal a probíhá. To zna­mená, zda člověk opouští nebo byl opuštěn, zda se jed­na­lo o očeká­vanou nebo zcela nečekanou záleži­tost, jak probíhá komu­nikace part­nerů a širší rodiny, jaké jsou bytové pod­mínky a finanční zajištění part­nerů, jak je člověk osob­nos­t­ně nas­taven.

Rozvod patří mezi nejnáročnější živ­ot­ní situ­ace. Je pro­to důležité najít si pomoc, pod­poru a správné infor­ma­ce, jak celý pro­ces zvlád­nout. Sep­sat návrh na rozvod zvlád­nete klid­ně sami. Pokud chcete pro­jít celým rozvodovým pro­ce­sem úspěšně, je lep­ší obrátit se na rozvodového advoká­ta a porad­ce.

Infor­ma­ce na těch­to stránkách nej­sou právním poraden­stvím.
Návštěvou těch­to webových stránek nevzniká právní vztah mezi advokátem a klien­tem.
O své situaci se vždy poraďte se zkušeným advokátem.