Advokátní kancelář

JUDr. Romana Lužná

rozvod

Rozvod a co dál?

Možná měsíce či dokonce roky uvažu­jete o rozvo­du. Teď jste se konečně rozhodli a cítíte se na rozvod připraveni. A nebo možná ani ne tak připraveni, ale už to s part­nerem nevy­držíte ani o den déle. V každém pří­padě jste se rozhodli udělat první krok. Otázk­ou je – víte, co bude dál?

Je rozvod náročný?

O tom, že je rozvod jed­na z nejvíce zátěžových záleži­tostí, se obec­ně ví. Sta­tis­tiky uvádějí, že z hlediska psy­chické zátěže se rozvod řadí na druhé mís­to, hned za úmrtí blízkého člově­ka. Znáte míru svého stre­su?

Jak se na rozvod připravit

Rozvod je jed­nou z nejnáročnějších živ­ot­ních situ­ací. Sep­sání návrhu na rozvod přit­om není samo o sobě až tak složité a i samot­né rozvodové řízení před sou­dem bývá zpravid­la admin­is­tra­tivní záleži­tostí. To, co je složité, je psy­chické zvlád­nutí rozvo­du.

Jak dlouho trvá rozvod?

Když se mě něk­do zep­tá, jak dlouho trvá rozvod, je to ste­jné, jako před­poví­dat počasí. Dél­ka rozvo­du závisí na toli­ka různých okol­nos­tech, že je prak­ticky nemožné, odpovědět správně. Při hledání odpově­di je však potře­ba si vyjas­nit, co se vlast­ně do doby rozvo­du počítá.